Contact

+31 30 760 1210

Privacybeleid

ALGEMENE BEPALINGEN

Wanneer u als flexwerker, kandidaat, sollicitant, zelfstandige zonder personeel of als (directe of ingehuurde) werknemer persoonsgegevens aan Quikr verstrekt worden uw gegevens opgenomen in de administratie (databank, files en etc.)  van Quikr. Dit geldt ook voor de gegevens die wij van u als werknemer of vertegenwoordiger van een zakelijke relatie, opdrachtgever, leverancier, verkoper of andere bedrijf of instelling ontvangen.

 

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons privacy beleid.

Quikr is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar kandidaten, flexwerkers, werknemers, als ook van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de wet bescherming persoonsgegevens hieraan stelt.

 

WANNEER VERZAMELEN WE UW GEGEVENS?

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, u zich inschrijft bij onze vestiging of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

Wij kunnen ook gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in werk gerelateerde dienstverlening. In dat geval zullen wij u opnemen in onze administratie en nemen op basis van uw transparantie, het plaatsen op openbare locaties, aan dat u akkoord bent met de verwerking van uw gegevens. U krijgt van ons een bevestiging van de inschrijving en u heeft uiteraard het recht van wijzigen, inzage en verwijdering van uw gegevens.

 

WAAROM VERZAMELEN WE UW GEGEVENS?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze bemiddeling, uitzending, detachering, payroll, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement.

Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om:

– U aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten. Dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd bijvoorbeeld bij een vacature-alert.

– Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, Social Media (indien dit voor de functie relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven), etc .

– Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren.

– Onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doeleinde) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.

– Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.

– Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne  controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.

– Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering.

– Subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen.

– Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

 

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ VAN U?

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

Meer specifiek gaat het om – onder andere – de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Bij inschrijving:

– NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
– Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
– Curriculum Vitae (CV) origineel en bewerkt, informatie over opleiding, stages en werkervaring
– Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
– Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften

 

Als u voor Quikr kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt:

– Nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning
– Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie

Quikr kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. In alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.

 

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Quikr heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

 

HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Quikr bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en volgt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.  Niet alle gegevens kunnen/worden verwijdert i.v.m. de fiscale bewaarplicht.

 

RECHT OP INZAGE

U kunt ons op elk gewenst moment via info@Quikr.nl of dan wel per brief (Quikr, Botterstraat 57, 1271 XL Huizen) verzoeken  aan te geven welke gegevens wij van u mogen verwerken. Daarnaast kunt u op elk gewenst moment via de hiervoor beschreven procedure verzoeken uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Wij streven ernaar binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek te reageren.

 

VRAGEN, OPMERKINGEN EN KLACHTEN

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot de privacy statement of de manier waarop Quikr uw gegevens registreert, gebruikt of verwerkt, dan kunt u deze per e-mail kenbaar maken via info@Quikr.nl, dan wel door een brief te sturen naar Quikr, Botterstraat 57, 1271 XL Huizen. Wij streven ernaar binnen vier weken na ontvangst van uw vraag , opmerking of klacht te reageren.

 

WIJZIGINGEN

Quikr kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar privacy statement. Het meest actuele privacy statement is te allen tijde in te zien op de website van Quikr. Deze versie is opgesteld in december 2021.